Kehyn hanketoiminta

Käynnissä olevat hankkeet

Hiitolanjoki Flow -yritysryhmähanke 1.12.2020-30.6.2022

Hiitolanjoki Flow -yritysryhmähanke 1.12.2020-30.6.2022

Hankkeen toimintaympäristönä toimivaan Hiitolanjokeen liittyy pitkä historia, joka kiinnostaa ihmisiä kansallisesti ja myös kansainvälisesti. Hiitolanjoki on vanha vesireitti, kalastuspaikka, kuljetus- ja uittoväylä sekä myllyjen, sahojen ja vesivoimaloiden voimanlähde.

Hiitolanjoki Flow -yritysryhmähankkeessa kehitetään Hiitolanjoen ympärille rakentuvaa matkailu- ja elämysbrändiä sekä tuotteistetaan hankkeessa mukana olevien yritysten yhteisiä palvelupaketteja. Tavoitteena on kehittää matkailua alueellisesti sekä hankkeen myötä välillisesti koko maakunnan alueella. Yrittäjien välinen yhteistyö toimii esimerkkinä muille yrittäjille verkostoitumisen hyödyistä ja yhteistyön mahdollisuuksista liiketoiminnan lisäämiseksi.

Hankkeessa on mukana viisi yritystä Rautjärven, Parikkalan ja Lappeenrannan alueelta: B&B Hiitolanjoki, Koitsan pito ja palvelu, Simmes Oy ja Retuperä Reload. Hanketta hallinnoi seudullinen elinkeinoyhtiö Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy. Hanke on saanut rahoitusta Kaakkois-Suomen ELY keskukselta ja Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ltä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.

Saimaan Vuoksi Luontoon -yritysryhmähanke 1.7.2020-31.12.2022

Saimaan Vuoksi Luontoon -yritysryhmähanke 1.7.2020-31.12.2022

Luonnonläheisiä matkailupalveluita kestävän kehityksen periaatteilla  ja luontoa kunnioittaen, tuottavat yrittäjät ovat halunneet yhdistää voimansa ja lähteä kehittämään yhdessä vastuullisia matkailupaketteja sekä kotimaan matkailijoille että ulkomailta tuleville turisteille. Matkailupaketeilla on tarkoitus perehdyttää Saimaan ja Vuoksen alueen luonnon rikkauteen ja monimuotoisuuteen, jättämättä kuitenkaan pysyviä jälkiä ihmisen toiminnasta luontoon. Matkailupaketteja halutaan ideoida tarjoten elämyksiä asiakkaille, mutta myös jakaen tietoa vastuullisesta toiminnasta ja liikkumisesta luonnossa. Hankkeessa brändätään kestävän kehityksen mukaista matkailua. Yritysten arvot ja toiminta noudattavat toimintatapoja, joissa toiminnan keskiössä on luonto ja sen säilyttäminen. Tämän esille tuominen ja markkinointi asiakkaille saa vastuulliset asiakkaat miettimään valintojaan entistä tarkemmin ja kiinnittämään huomiota ympäristöasioihin matkailussa entistä paremmin.

Tämä yritysryhmähanke on saanut rahoitusta Kaakkois-Suomen Elyltä ja Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ltä Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta 2014-2020. Hankkeessa on mukana kolme matkailupalveluita tuottavaa yritystä, Discover Saimaa / Tarude, MK produktions/ MS Emma ja Vuoksen Lautturi Oy/ Vuoksen kalastuspuisto. Hanketta hallinnoi seudullinen elinkeinoyhtiö Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy.

Yhteyshenkilö: Miia Ruohio, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Päättyneet hankkeet

TalentHUB Etelä-Karjala 1.3.2020 - 

TalentHUB Etelä-Karjala 1.3.2020 - 

Hankkeen päätavoitteena on luoda toimijariippumaton toimintamalli, joka auttaa vastaamaan Etelä-Karjalassa toimivien pk- yritysten kasvu- ja kehittämishaasteisiin, osaamistarpeen nopealla muotoilulla, osaamistarpeen ja osaajan yhdistämisellä osana yrityksen liiketoiminnan strategiaa.

TalentHUB Etelä-Karjala toimintamallissa toimitaan yhdessä niin, että yritysten on helpompaa hyödyntää kansainvälisiä osaajia liiketoiminnan kasvussa ja kehityksessä. Tavoitteiden toteutuminen painottuu erityisesti markkinointiviestinnällisiin toimenpiteisiin, yrityskentälle jalkautumiseen sekä yrityksille käytännön apuun kv-osaajan palkkaamiseen.

Hankkeen päätulos parantaa Etelä-Karjalassa toimivien yrityksien mahdollisuuksia voida houkutella ja rekrytoida uusia osaajia, kasvaa ja kehittyä maakunnassa sekä luoda uusia osaamispohjaisia työpaikkoja maakuntaan.

Hankkeen hallinnoijana toimii LAB Ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajina Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Yhteyshenkilö: Miia Ruohio Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

RoboCamp - Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan 1.9.2019-31.8.2021

RoboCamp - Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan 1.9.2019-31.8.2021

RoboCamp –hankkeen päätavoitteena on tuottaa kilpailukykyä Etelä-Karjalan alueen yrityksille etsimällä uusia innovatiivisia tapoja soveltaa robotiikkaa ja ohjelmistorobotiikkaa yhdessä yritysten, alueellisen kehitysyhtiön ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen osatavoitteet ovat:

  1. Muodostaa alueellinen robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamisverkosto
  2. Luoda yritysten ja oppilaitosten yhteinen robotiikkaan ja ohjelmistorobotiikkaan keskittyvä testaus-, kehittämis- ja innovointiympäristö
  3. Kehittää ja lisätä robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamista alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa

RoboCamp –hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat toimialasta riippumatta Etelä-Karjalan alueen pk-yritykset ja niiden henkilökunta. Lisäksi kohderyhminä ovat Etelä-Karjalan alueen oppilaitokset, niiden opiskelijat ja henkilöstö.

Hanketta koordinoi Saimaan ammattiopisto Sampo. Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö KEHY ovat osatoteuttajina. Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Yhteyshenkilö: yritysasiantuntija Sven Langbein, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

UIR -Urban infra revolution -hanke 2018-2020

UIR -Urban infra revolution -hanke 2018-2020

Hankkeen nettisivuilla on ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä.

Tavoitteena on uudistaa kaupunkirakentamisen työmenetelmiä, luoda uusia rakennusteollisuuden vientituotteita, käynnistää rikastushiekan käsittelylaitoksen investoinnin esisuunnittelu sekä edistää kaupunkirakentamisen ympäristöystävällisyyttä, esteettisyyttä sekä työllisyyttä.

Hankkeessa hyödynnetään alueen metsäteollisuusyritysten sivuvirtoja sekä Nordkalkin rikastushiekkaa betonia korvaavien geopolymeerien tuotannossa. Sementin valmistus aiheuttaa 7 % koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Kiertotaloutta ja uudenlaisia valmistusmateriaaleja hyödyntämällä voidaan alentaa merkittävästi ilmastopäästöjä. Hankkeessa tavoitellaan alueellista innovatiivista kokeilua mm. kehittämällä 3D-tulostusteknologiaa sekä uutta betonia korvaavaa geokomposiittimateriaalia. Tällä yhdistelmällä voidaan tulostaa vähähiilisempiä ratkaisuja mm. rakennusteollisuuteen.

Uusi teknologia tulee mahdollistamaan esimerkiksi pyöreiden muotojen tulostuksen sekä monipuolisen kaupunkikuvan rakentamisen. Rakentamisessa ei tarvittaisi enää muotteja, mikä säästäisi materiaalikustannuksia, henkilöresursseja sekä aikaa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4,3 M €, josta EU-rahoituksella katetaan 80 %. Etelä-Karjalasta koottavan yritys- ja kuntarahoituksen määrä on 860 000 €. Omarahoitukseen osallistuvat mm. maakunnassa toimivat metsäteollisuusyritykset (UPM-kymmene Oyj, MetsäGroup ja Stora Enso International Oy), Outotec (Finland) Oy, Nordkalk Oy sekä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu tuottavat eri työpaketeissa tarvittavaa asiantuntijatietoa. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Lappeenrannan kaupunki.

FIMATEC Finnish Intelligent Module Apartments Oy, jäljempänä FIMATEC Oy, kehittää 3D-tulostusteknologiaa. Hankkeeseen sisältyy myös pilottikohteiden 3D-tulostaminen, joka voi olla esim. esteettisten meluaitojen ja keskustojen viihtyvyyttä lisäävien rakenteiden tulostaminen tai myöhemmin täsmennettävän kohteen rakentaminen.

Imatran Seudun Kehitysyhtiön hallituksen päätös UIR-hankkeeseen osallistumisesta

Yhteyshenkilö

Eeva Pihlajaniemi, Lappeenrannan kaupunki
Antti Oravuo, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

St. Petersburg Saimaa Lakeland travel corridor  1.1.2019 - 31.12.2021

St. Petersburg Saimaa Lakeland travel corridor  1.1.2019 - 31.12.2021

Rahoitus: Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma (80 %), hankekumppanit (20 %)

Hankekumppanit: Savonlinnan Hankekehitys Oy (päätoteuttaja), Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Saint Petersburg City Tourist Information Bureau, Tourist Information Centre of Leningrad Region

Pietarin ja Saimaan alueet ovat molemmat suosittuja matkakohteita, joiden tärkeimmät kohdemarkkinat sijaitsevat kotimaassa, naapurivaltioissa ja Euroopassa. Alueiden matkailutoiminnassa on kuitenkin haasteita, esimerkiksi kausiluonteisuus. Lisäksi matkailijoiden määrän lisäämiseksi ja matkailualan kasvattamiseksi tulisi tavoittaa uusia asiakkaita maantieteellisesti sekä kulttuurisesti etäisiltä alueilta, mikä tekee markkinoinnista haastavaa alueen pienille ja keskisuurille matkailuyrityksille.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä matkailupalveluiden käyttöastetta, luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistää St. Petersburg - Saimaa Lakeland travel corridor -matkailukäytävää. Matkailukäytävän tarkoituksena on yhdistää kaksi ainutlaatuista kohdetta yhdeksi matkailuelämykseksi kaikkina vuodenaikoina. Mahdollistamalla Pietarin ja Saimaan välisen matkailukäytävän ja muokkaamalla matkailutarjontaa, markkinointistrategiaa sekä sopivia markkinointikanavia muokkaamalla nämä kaksi kohdetta voivat yhdessä vetää alueelle lisää matkailijoita. Lisäksi hankkeessa edistettiin palveluntarjoajien tuotteiden ja osaamisen kehitystä uusia asiakasryhmiä varten.

Hankkeessa tuotettuja muita aineistoja on saatavilla osoitteessa St.Petersburg - Saimaa lakeland travel corridor - Savonlinnan elinkeinopalvelut.