HANKINTAILMOITUS: MATKAILUN MARKKINOINTIVIESTINTÄ- JA MAINOSTOIMISTOPALVELUT LAKE SAIMAA PUREST FINLAND

GOSAIMAAN HANKINTAILMOITUS:

Matkailun markkinointiviestintä- ja mainostoimistopalvelut Lake Saimaa - Purest Finland

GoSaimaa on julkaissut otsikon mukaisen hankintailmoituksen Hilmassa.

Tarjouspyynnön kohteena oleva matkailun markkinointiviestintä- ja mainostoimistopalvelujen suunnittelu-, tuotanto- ja kehityspalvelujen hankinta toteutetaan osana goSaimaa Oy:n hallinnoimaa matkailun kehittämishanketta ”Lake Saimaa – Purest Finland” (A72959). Hanke on Uudenmaan liiton kautta Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) osittain rahoittama hanke. goSaimaan hankkeen toiminta-alue on Etelä-Karjalan maakunta. Tällä kilpailutuksella haetaan markkinointiviestintä- ja mainostoimistopalvelujen tarjoajaa myös goSaimaan muuhun toimintaan, kuten goSaimaan hallinnoiman hankkeen ulkopuolisen matkailun markkinointiviestintä- ja mainostoimistopalvelujen toteuttamiseen.

Tarjouspyyntöä koskevat tiedustelut ja kysymykset

18.7.2017   
1. KYSYMYS
Haluaisin tarkistaa hankinnan sisällön mediamix-osuuteen kuuluvan seikan sekä siihen liittyvän kohdan tarjouksen liitteisiin liittyen:  
Tarjouspyynnön kohdassa 7) hankinnan sisältö mainintaan, että hankintaan sisältyvät kampanjoiden suunnitelmat, mediamix mukaanluettuna mediasuunnittelu ja tarjouspyynnöt, mediatilavaraukset ja kampanja-analytiikka.   
Kuitenkin saman kohdan myöhemmässä vaiheessa, s. 4 alaosassa mainitaan, että tarjouspyyntöön kuulumattomat työt ovat käännökset, painokustannukset, media- ja promootio-ostot yms. tuotantokustannukset –  
Tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että mediasuunnittelu ja -ostot tehdään osana hankintakokonaisuutta (markkinointiviestinnän palvelut, mediatoimistopalvelut), mutta mediatilan kustannukset pysyvät hankinnan ulkopuolella?   
1. KYSYMYKSEN VASTAUS
Kyllä, mediasuunnittelu ja mediatilan varaukset kuuluvat valittavan kumppanin tehtäviin. Myös mediatilan kustannukset kuuluvat hankkeeseen, mutta ne eivät sisälly tämän hankittavan asiantuntijapalvelun kokonaishintaan. Tarkoitus on, että tässä kilpailutuksessa valittu palveluntarjoaja kartoittaa, kontaktoi ja varaa mediat, laskutus medioilta tulee tapahtua suoraan goSaimaalle. goSaimaa vastaa varsinaisista mediakustannuksista, eli niitä ei tule sisällyttää tarjoukseen. Eli tässä vaiheessa tarjoajan ei tarvitse ottaa kantaa mediatilojen hintoihin, eikä niitä tarvitse huomioida tarjouksessa.  
            
2. KYSYMYS
Kohdan 9) valintaperusteet alakohdassa 3. Innovatiivisuus pyydetyn toteuttamissuunnitelman esimerkinomainen budjetti on 80 000 EUR sisältäen kaikki suunnittelu- tuotanto- ja jakelukustannukset.  
Viittaako termi "jakelu" tässä kaikkea jakelua eli sisältyykö tähän 80 000 EUR esimerkinomaiseen budjettiin myös mahdollinen mediatila?  
2. KYSYMYKSEN VASTAUS
Kyllä, termi ”jakelu” tarkoittaa tässä kohtaa kaikkea jakelua. Esimerkinomaiseen budjettiin kuuluu myös mahdolliset mediatilakustannukset. Toteuttamissuunnitelmaan tulee sisällyttää kaikki tarvittavat suunnittelu-, tuotanto- ja jakelukustannukset, kuten mahdollinen mediatila.   
3. KYSYMYS
Voiko kilpailutukseenne osallistua kahden yrityksen liittoumana, jolloin referenssejä ja henkilöitä esiteltäisiin sopivin osin molemmista?  
3. KYSYMYKSEN VASTAUS
Tarjouspyyntödokumentissa kohdassa 7. sanotaan seuraavasti: ”Toimittajan tulee kuvata mahdollisen alihankintaverkoston toimijat ja osoittaa tarjouksen liitteissä jokaisen alihankintayrityksen kokemus ja osaaminen esimerkiksi portfolioiden ja CV-dokumenttien avulla. Tarjouksessa on esitettävä mikä on kunkin alihankintayrityksen rooli asiantuntijapalvelujen toteutuksessa. Mahdolliset uudet tai vaihtuvat alihankkijat tulee etukäteen hyväksyttää tilaajalla. Toimittaja vastaa alihankkijoiden työstä ja toteutuksesta kuin omastaan.”  
Toimittajat voivat tehdä tarjouksia ryhmittymänä/liittoumana. Ryhmittymillä/liittoumalla tarkoitetaan toimittajien välistä yhteistyötä hankintasopimuksen saamiseksi. Palvelun toteutuksessa tulee olla nimettynä ryhmittymän yhteinen edustaja, päävastuullinen johtava kumppani. Ryhmittymää voidaan käyttää erityisesti tämän tyyppisissä, mittavissa, eri alojen ammattitaitoa tai resursseja edellyttävissä hankinnoissa. Ryhmittymänä tarjoaminen voi mahdollistaa myös pienten yritysten yhteisen pääsyn laajempiin hankintoihin. Tarjoajien tulee huomioida kilpailulain säännökset kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä.  
Hankintayksikkö on hankintadokumentaatiossa ilmoittanut miten toimittajan ja sen mahdollisen alihankintaverkoston on sekä yksinään että yhdessä ilmoitettava ja täytettävä kelpoisuusedellytykset (lainsäädölliset ja osaamisperusteiset kelpoisuusedellytykset).  

4. KYSYMYS
Millaisia mittareita ja lopputuloksia hankkeelle on asetettu? Onko hankkeella jo olemassa numeerisia tavoitteita?  

4. KYSYMYKSEN VASTAUS
Hankkeelle on asetettu useita erilaisia kansainväliseen matkailuun ja sen kehittämiseen liittyviä tavoitteita, joista osa on imagollisia ja osa koskee esim. hankkeessa mukana olevien yrityksien määrää (numeraalinen tavoite). Hankkeen tavoitteita ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti hallituksen sekä hankkeen ohjausryhmän kokouksissa sekä maksatushakemuksien yhteydessä, joiden tarkastajana toimii Uudenmaan liitto. Hankkeen julkisessa tiivistelmässä sanotaan seuraavasti (https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A72959):  
”Matkailu on harvoja toimialoja jotka kasvavat maailmanlaajuisesti. Suomi on tällä hetkellä hyvässä nosteessa kansainvälisenä matkailumaana. Suomen matkailun ominaispiirteet ja vahvuudet osuvat useampaan kansainväliseen trendiin, kuten esimerkiksi turvallisuuteen, puhtauteen, luontoelämyksiin ja hyvinvointimatkailuun, joita haetaan kiireisen arjen vastapainoksi. Skandinaavisuus, paikallinen elämäntapa, urbaani kaupunkikulttuuri ja yksittäiset paikalliset erikoisuudet ja tapahtumat houkuttelevat matkailijaryhmiä Suomeen. Viime aikoina Suomi onkin nostettu esille useissa kansainvälisissä medioissa kiinnostavana ja kansainvälisenä matkakohteena.   
Suomen matkailualalla on nyt etsikkoaika kääntää kansainvälinen huomio uudeksi kasvuksi, euroiksi ja työpaikoiksi. Visit Finlandin johtajan Paavo Virkkusen sanoin: ”Koko alan on murrettava rohkeasti vanhoja raja-aitoja ja lisättävä yhteistyötä matkailun kasvattamiseksi täyteen potentiaaliinsa elinkeinona. Tämä vaatii myös rohkeita ja nopeita panostuksia. Ulkomaisten matkailijoiden vaikutus kansantalouteen on noin neljä miljardia euroa vuodessa ja ala työllistää 140 000 ihmistä. Vielä on kuitenkin paljon potentiaalia, johon on nyt oivallinen tilaisuus tarttua.”  
Matkailulla on merkittävä aluetaloudellinen ja imagollinen vaikutus myös Etelä-Karjalan elinvoimaisuudelle, työllisyydelle ja vetovoimaisuudelle. Matkailu on kuitenkin hyvin altis kansainvälisen talouden muutoksille, globaalit valuuttakurssimuutokset ja raakaainehinnat ovat haitanneet erityisesti Etelä-Karjalassa matkailutoimialan kehittymistä. Toisaalta uudet kasvavat matkailumarkkinat, kansainvälisen matkailun keskiluokkaistuminen, digitaaliset innovaatiot ja toimintaympäristön muutokset luovat uusia mahdollisuuksia lisätä Etelä-Karjalan vetovoimaa ja kasvattaa ympärivuotista matkailutuloa alueella.  
Hankkeella haetaan uudenlaisia ja innovatiivisia ratkaisuja Etelä-Karjalan ja Saimaan matkailun (Etelä-Karjala ja Etelä-Savo) kehittämiseen seuraavilla pääotsikoilla:
 
1. Saimaa –yhteistyömallin suunnittelu ja testaus sekä Saimaa brändin rakentaminen
2. Etelä-Karjalan asiakaslähtöisten sisältöjen ja palvelujen kehittäminen ja räätälöinti eri kohdemarkkinoille ja -ryhmille
3. Matkailutuotteiden ja palvelujen ostamisen ja myynnin kehittäminen
4. Matkailutoimijoiden osaamisen kasvattaminen
 
Hanke tukee uuden alueiden kehittämis- ja kasvupalvelulain tavoitteita maakunnan roolista matkailun edistäjänä. Hankkeen toimenpiteet edistävät yritysten kansainvälistä kasvua ja kehittävät Etelä-Karjalan ja Saimaan alueen kansainvälistä vetovoimaa. Hankkeen päämääränä on kehittää matkailua niin, että Etelä-Karjala ja koko Saimaan alue yhdessä nousevat keskeiseksi osaksi Suomen matkailun kokonaiskuvaa ja maabrändiä. Saimaan alueesta halutaan Suomen kolmas ja kansainvälisesti tunnettu matkailualue pääkaupunkiseudun ja Lapin rinnalle. Tämä lopputulos näkyy kansainvälisten matkailijamäärien kasvuna alueella. Hankesuunnittelu on tehty tiiviissä yhteistyössä Saimaan alueen matkailutoimijoiden kanssa.  
Etelä-Karjalan maakunnan matkailustrategian keskeisiä tavoitteita ovat toimialan kasvu ja yritysten kansainvälistymisen kehittäminen. Hanke toteuttaa matkailustrategian täytäntöönpanoa ja tukee käytännön yritysyhteistyötä Saimaan alueella. Yhteistoiminnassa korostuu myös laajemmat kansallisen tason verkostot, Visit Finlandin ja Järvi-Suomen alueen yhteiset toimenpiteet kansainvälisillä matkailumarkkinoilla.   
Matkailu on ennen kaikkea yritysten liiketoimintaa, sekä yritysten välistä että myös yritysten ja kuluttajien välistä vuoropuhelua, myyntiä, markkinointia, tuotekehitystä ja yhteistyötä. Matkailun kehittäminen on laaja-alaista yritysten liiketoiminnan ja toimintaympäristön ja -kulttuurin kehittämistä. Hankkeessa tämä matkailuyritysten kansainvälistymisen kehittäminen tehdään perustuen yritysten tarpeisiin ja markkinakysyntään.  
Täysin uudenlainen ja merkittävä toimenpide on valmistella ja testata käytännön toimenpitein Saimaa alueen matkailuorganisaation toimintamallia ja roolitusta eri toimijoiden välillä kaupunki-, maakunta- ja kansallisella tasolla. Alueorganisaatiot luovat toimintaedellytyksiä, mahdollisuuksia ja kannustimia yritysten menestymiselle ja edesauttavat niitä, esimerkiksi saattamalla ostajia ja myyjiä kohtaamaan toisensa ja parantaa alueen yritysten myynti- ja markkinointivalmiuksia. 
 
Uutuusarvona on, että alueen toimijat ovat osallistuneet ja sitoutuneet matkailun alueorganisaatioiden ja muiden, kuten matkailumyyntiyhtiöiden ja palveluntarjoajien yhteistyöhön, rooleihin ja merkitykseen alueen kansainvälistämisessä, yhteistyön onnistumisessa ja vetovoiman lisäämisessä.  
Hanke luo uudet puitteet ja toimintamallit matkailun yhteistyön laajentamiseksi Saimaan ja koko Järvi-Suomen suuralueella. Hankkeessa kehitetään uusia keinoja ja toimintamalleja joilla parannetaan matkailualueen tunnettavuutta, houkuttelevuutta sekä myynnin ja markkinoinnin välistä vuorovaikutusta ynnä integraatiota. Hankkeen uutuusarvona on myös kehittää alueen matkailuklusterin sisäistä yhteistyötä ja kansainvälistymiseen liittyviä verkostoja yritysten kohdemarkkinoiden kanssa. Matkailijan kannalta uudenlainen yhteistyö myös Visit Finlandin kanssa uudistaa Saimaan alueen kansainvälistä vetovoimaa, monipuolistaa matkailijan asiakaskokemusta ja tiivistää matkailijan palvelupolkuja ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen.  

Hankkeessa kehitetään ylimaakunnallista myyntitoimintaa kattaen Saimaa-sopimuksen mukaiset alueet (Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat, Lappeenranta, Imatra, Mikkeli ja Savonlinna). Hankkeen innovatiiviset elementtejä ovat digitaalisten myyntikanavien uudenlainen hyödyntäminen, myös uusilla markkinoilla ja uusien toimijoiden kanssa. Hankkeen uutuusarvona on matkailumyynnin organisoinnin kehittäminen ja levittäminen kohdemarkkinoille ja valituille asiakassegmenteille. Laajempi palvelutarjonta ja eheämpi kokonaisuus lisäävät kiinnostavuutta, parantaa tunnettavuutta ja madaltaa ostokynnystä. Tämä tarkoittaa käytännössä viipymän kasvua ja matkailutulon myönteistä kehittymistä.  

Alueen yrityksillä on tarve kansainvälistyä ja digitalisoida liiketoimintaa. Tämä tarvitsee laaja-alaista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä ja liiketoimintaosaamisen kasvattamista. Yhtenä hankkeen innovatiivisena piirteenä on matkailuklusterissa olevien ja sinne pyrkivien yritysten kansainvälistymis- ja myyntivalmiuksien kehittäminen, esimerkiksi koulutuksellisten tilaisuuksien ja autenttisten asiakaskohtaamisten avulla.  
Hankkeessa varataan henkilöstöresursseja yrityksissä käytävään jalkatyöhön. Hankkeen käytännönläheinen läsnäolo ja tiivis vuorovaikutus toimijoiden kanssa alueen sisällä luovat uudenlaisia mahdollisuuksia hankkeen kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.  
Matkailun merkityksen ja liiketoimintamahdollisuuksien esille nostaminen tarkoittaa säännöllistä ja aktiivista läsnäoloa ja yritysten tarpeiden kuuntelua. Tämä edistää alueen sisäistä yksituumaisuutta - heimoajattelua - matkailun kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena onkin kehittää yritysten liiketoimintalähtöistä käytännön yhteistyötä ja verkostoitumista esim. matkanjärjestäjien, alihankkijoiden ja toimialan muiden yritysten kanssa Saimaan alueella.  
Yritysten kansainvälistymisen kautta yrityksen liiketoiminta kasvaa ja kansainvälisten matkailijoiden määrä ja matkailutulo kasvaa valituilta markkina-alueilta tasaisesti. Ympärivuotista matkailua kehitetään pitkäjänteisesti kestävän matkailun periaatteita noudattaen. Ympärivuotisen matkailutulon kasvuun pyritään toimialan uudistumisen ja kehittymisen kautta. Laajempi alue pidentää viipymää ja ympärivuotisuus sopii uusille kansainvälisille markkinoille. Yritykset ovat sitoutuneet ylimaakunnalliseen yhteistyöhön, tuotteistamiseen sekä yhteisiin tavoitteisiin.  
Hankkeen tavoitteena on luoda uusia keinoja alueen infrastruktuurin hyödyntämiseen, esim. korostamalla kestävän kehityksen merkitystä. Uudet markkina-alueet, kuten esimerkiksi Kiina ja Japani ovat Saimaan alueelle uusia potentiaalia markkinoita joihin suunnataan kehittämistoimenpiteitä. Uudet kehittyvät markkinat täydentävät olemassa olevia avainmarkkinoita, monipuolistavat ja kansainvälistävät matkailualuetta. Modernien tuotekehitysmenetelmien tuominen alueelle uudistaa ja nykyaikaistaa matkailuliiketoimintaa alueella. Uudet tuotekehitysmenetelmät tuottavat kansainväliset kriteerit täyttäviä uusia ja innovatiivisia tuotekokonaisuuksia sovitettuna kullekin avainmarkkinalle ja kohderyhmälle mm. hyvinvointi-, urheilu- ja luontomatkailun sektoreille.  
            
Matkailutoimialan digi- ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja päivittäminen ajan tasalla on yksi hankkeen keskeisiä tavoitteita. Yhteiset prosessit, yhteinen tietovarasto ja yhteiset sähköiset työkalut luovat uudet puitteet ja hyvät hyödyntämismahdollisuudet alueorganisaatioiden ja matkailutoimijoiden käyttöön.”  
Julkisessa tiivistelmässä on eritelty hankkeen seurantatiedot, horisontaaliset periaatteet ja niihin liittyvät numeraaliset tavoitteet.    
Yhteensä neljä (4) kysymystä ja neljä (4) vastausta.

Suomenkieliset tarjoukset tulee toimittaa

viimeistään 7.8.2017 klo 9.00 mennessä. Tarjoukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen info@kehy.fi. Vaihtoehtoisesti tarjous voidaan toimittaa suljetussa kirjeessä osoitteeseen goSaimaa Oy, F.O. Virtasen katu 6, 55100 Imatra. Tarjousten on oltava perille toimitettuna edellä mainittuna ajankohtana. Sähköpostiviestin otsikkokentässä/kirjekuoren kannessa tulee olla merkintä ”Lake Saimaa Purest Finland kilpailutus”.

Kokonaisuudessaan hankintailmoitus liitteineen löytyy tästä linkistä.